‘Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ’

จัดงานสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนการเคหะฯ รอบด้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดงานประชุมสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวถึงการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนการเคหะแห่งชาติ ว่า สสส.ได้ดำเนินงานร่วมกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาวะองค์รวมที่ดีครบ 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา และสังคม โดยรูปแบบการทำงาน สสส.จะเข้าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสุขภาวะและการมีกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติและบริเวณใกล้เคียงได้เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายและมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการออกกำลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดการให้เกิดพื้นที่สุขภาวะหรือปัจจัยแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันของ สสส.

“นอกจากนี้ สสส.ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต้นแบบให้เกิดความเข้าใจและมีความรู้ สามารถนำมาช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของชาวชุมชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักร่วมกันของ สสส.และการเคหะแห่งชาติ ที่ไม่เพียงแต่สร้างที่อยู่อาศัย แต่หากยังมุ่งเน้นสร้างความสุขด้วยการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ชุมชนเป็นหลักอีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ชาวชุมชนเกิดความตื่นตัว และให้ความใส่ใจในสุขภาวะของตนเอง ทั้งการมีกิจกรรมทางกายและการบริโภคอาหาร ซึ่งแต่ละชุมชนได้เสนอรูปแบบและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ จึงถือว่าชุมชนของการเคหะแห่งชาติมีจุดเด่นในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะทุกคนต่างร่วมมือช่วยกันคิด ช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง” ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth