‘Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ’

จัดงานสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนการเคหะฯ รอบด้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดงานประชุมสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี

เปิดปฏิบัติการฝนหลวง เตรียมรับมือ ‘ภัยแล้ง’

ได้ฤกษ์เปิดปฏิบัติการฝนหลวง จับตา‘ภัยแล้ง’รุนแรง-เกษตรฯสั่งเตรียมพร้อมรับมือ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2561 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน