ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลมากขึ้น

ผลกระทบของการรณรงค์ครั้งนี้เป็นแรงดึงดูดระหว่างผู้ลงคะแนนที่ใช้ Facebook เป็นประจำผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นี้เป็นแหล่งข่าวหลักและในหมู่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงโดยไม่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายทางการเมืองแบบจุลภาคมีผลโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอุดมการณ์เพศหรือระดับการศึกษาซึ่งน้อยมาก

เมื่อพิจารณาจากเชื้อชาติหรืออายุ “ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองบน Facebook ไม่ได้ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลมากขึ้น แต่จะทำให้พวกเขามีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ยนทางเลือกในการลงคะแนนเสียงซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของโพลาไรซ์ทางการเมืองซึ่งผลกระทบนี้สามารถมองเห็นได้ในหมู่คนพรรครีพับลิกัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและคนที่มีระดับการศึกษาต่ำ ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ถูกนำเสนอในการประชุมนานาชาติต่างๆเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐกิจการเมืองจัดขึ้นในเดือนตุลาคม เอกสารฉบับนี้ก่อให้เกิดเนื้อหาวรรณกรรมที่กำลังเริ่มใช้ข้อมูล Facebook โดยสมบูรณ์และเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์เพื่อตอบคำถามด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ